Oznam

Vážení vlastníci rodinných domov v lokalite Nový Hviezdoslavov,

Dovoľujeme si Vás týmto informovať o stave prebiehajúcich rokovaní s obcou Hviezdoslavov týkajúcich sa Vnútroareálovej komunikácie a súvisiacej infraštruktúry vo vlastníctve DUALITY SERVICE, s.r.o. a DUALITY REAL s.r.o.

DUALITY SERVICE, s.r.o. ako vlastník pozemku a správca vnútroareálovej komunikácie a jej príslušenstva - súvisiacej infraštruktúry a 

DUALITY REAL s.r.o. ako vlastník cestného telesa a príslušenstva súvisiacej infraštruktúry

(chodníky, verejné osvetlenie, kamerový systém, prípojka verejného vodovodu a kanalizácie a infraštruktúry pre dodávanie  elektrickej energie, vrátnica a elektronická brána, zelené pásy a v nich nasadená zeleň) v lokalite Nový Hviezdoslavov, kde sa nachádzajú Vaše rodinné domy(budúce rodinné domy), realizovali viacnásobné pokusy o rokovania s Obcou Hviezdoslavov za účelom prevodu infraštruktúry, ktorá má charakter služby poskytovanej vo verejnom záujme pre obyvateľov obce do jej vlastníctva tak, aby obec bola do budúcna zaviazaná na ich poskytovanie vo vzťahu k vlastníkom ako obyvateľom obce a rovnako bola zaviazaná aj na vykonávanie ich údržby a opráv.

Napriek našej snahe o dohodu bola táto žiadosť zo strany obce v celom rozsahu zamietnutá

Preto sme povinní aj naďalej zabezpečovať správu, údržbu a opravy Vnútroareálovej komunikácie a jej príslušenstva na vlastné náklady.

Opravy, údržba a neustále zveľaďovanie Vnútroareálovej komunikácie a súvisiacej infraštruktúry v súlade s našimi zákonnými povinnosťami vlastníka, a rovnako aj našimi záväzkami vyplývajúcimi z uzatvorených zmluvných vzťahov s Vami ako vlastníkmi rodinných domov (resp. budúcich rodinných domov) v lokalite Nový Hviezdoslavov, predstavujú pre nás nemalé finančné náklady. Bez ohľadu na túto skutočnosť sme si vedomí svojho záväzku zabezpečiť Vám plynulý a bezpečný prístup k Vašim nehnuteľnostiam a splniť si svoje zákonné a zmluvné povinnosti riadne a včas.

Chceme Vás však informovať a ubezpečiť, že spoločnosť DUALITY SERVICE, s.r.o. za účelom splnenia svojich zákonných a zmluvných záväzkov k 1.10.2023 zabezpečila poskytovanie služieb spoločnosťou ARC  Welding s.r.o., so sídlom Konventná 1626/9, 811 03 Bratislava, IČO: 52649865, ktorá v rámci projektu Nový Hviezdoslavov ktorá bude vykonávať celkovú starostlivosť údržbu a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s údržbou, opravami a zabezpečením prevádzkyschopnosti cesty a jej príslušenstva,  pre všetkých oprávnených z vecného bremena na prechod a prejazd po Vnútroareálovej komunikácii v projekte Nový Hviezdoslavov, predovšetkým na parcele 380/920 v katastrálnom území Hviezdoslavov.

V prípade akýchkoľvek vašich podnetov k údržbe, oprave a znečisteniu nám prosím zašlite na info@novyhviezdoslavov. Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá a budeme ju zvažovať pri prijímaní ďalších krokov.

V prílohe prikladáme stanovisko z obce k jej odpovedi na odovzdanie časti infraštruktúry.

S pozdravom

Nový Hviezdoslavov


Vitajte!